Autorització de publicació d’imatge

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Fundació La Marató de TV3 disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web, on informa i fa difusió de La Marató de TV3.

En aquests espais es poden publicar imatges/gravacions en què apareguin, individualment o en grup, persones que hi participen.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Fundació La Marató de TV3 demana el consentiment legal per poder publicar les fotografies/gravacions on apareguin les persones clarament identificables.

Autoritzo: que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies/gravacions corresponents a les activitats
organitzades pel Departament de Treball, Afers Socials i Families i la Fundació La Marató de TV3 i publicades en la web del Departament.

Em comprometo: a no utilitzar les dades personals a les quals tindré accés com a voluntari o voluntària de La Marató de TV3 per a una altra finalitat que no sigui la d'omplir la butlleta del donatiu telefònic.

Nota:
La vostra participació com a voluntari o voluntària en La Marató de TV3, i atesa la seva naturalesa, suposa
l’acceptació de la publicació de les vostres imatges que puguin aparèixer en fotografies/gravacions publicades en
espais de difusió del Departament de Treball, Afers Social i Famílies i la Fundació La Marató de TV3.